Normativa del menjador

La informació que s’exposa a continuació és la normativa i funcionament que marca l’ empresa de catering que gestiona el menjador escolar, Aliment Art.

Abans de començar el servei:

– Totes les famílies hauran d’emplenar, signar i lliurar la fitxa d’inscripció del menjador al coordinador/a del centre abans de fer ús del servei. Podeu aconseguir el document directament a l’escola.

– Els pagaments només es poden fer per domiciliació bancària. El catering en EN CAP CAS ACCEPTARÀ EFECTIU.

– Es considera alumne fixe, el que utilitza més de tres dies a la setmana. Els alumnes
esporàdics que facin ús de més de cinc dies al mes, hauran d’utilitzar una de les modalitats anteriors.

– Els rebuts per avançat es cobraran el dia 10 de cada mes i els de mes vençut el dia 10
del mes següent.

– Les absències avisades s’hauran de notificar al coordinador/a del menjador abans de les
9:30h del matí. Aquestes absències seran abonades en el rebut del mes següent. En cap
cas es descomptarà les absències no avisades.

– Les modificacions dels rebuts s’hauran d’avisar abans de l’últim dia del mes en curs.
Aquestes modificacions no s’aplicaran fins al següent mes.

– El rebut retornat o carta de pagament no liquidada en el mes en curs, implicarà que
l’alumne no podrà fer ús del servei fins regularitzar el pagament. L’empresa podrà
denegar l’entrada al menjador en el cas de tenir rebuts pendents.

– Als rebuts retornats s’aplicarà un càrrec de 4 euros en concepte de despeses per
devolució.

– Els alumnes que sol·licitin un ajut del menjador hauran de pagar el servei fins que no
arribi la resolució definitiva